Om NSM

Neurovidenskabeligt Selskab for Medicinstuderende afholdte stiftende generalforsamling i begyndelsen af 2012, og siden er det gået stærkt. Foreningen tæller i dag mere end 200 medlemmer, og foreningens eksistensberettigelse er blevet cementeret. NSM afholder adskillige forelæsninger og arrangerer neurologiske og neurokirurgiske kurser for alle medicinstuderende. Vi arrangerede bl.a. eksperimentelle neurokirurgikurser på grise, undervisning i den basale neurologiske undersøgelse samt flere forelæsninger med nogle af landets førende hjerneforskere og klinikere.

Vi har indgået et samarbejde med Dansk Neurologisk Selskab og er repræsenteret på NeuroCampus, Aarhus Universitet. Desuden har vi et nationalt samarbejde med Forniks fra Københavns Universitet og SANS fra Odense Universitet.


Vedtægter (Revideret april 2016)

Vedtægter for Neurovidenskabeligt Selskab for Medicinstuderende, Aarhus

§ 1. Navn, Hjemsted og Stiftelse

Stk. 1: Foreningens navn er Neurovidenskabeligt Selskab for Medicinstuderende, Aarhus, i daglig tale NSM. NSM benævnes på engelsk “Neuroscientific Society of Medical Students, Aarhus”. Foreningens hjemsted er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Stk. 2: Foreningen er stiftet i april 2012 af stud.med. Anders Meidahl, stud.med. Ronni Mikkelsen og stud.med. Benjamin Svejgaard.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1: At formidle fagligt indhold og kurser inden for neurovidenskaberne til interesserede medicinstuderende, at bedre mulighederne for studerendes adgang til relevante extracurriculære aktiviteter samt at formidle kontakt mellem studerende og forskere.

Stk. 2: Foreningens fokusområde dækker de kliniske neurovidenskabelige specialer, grundforskning inden for neurovidenskab og formidling af populærvidenskabelige foredrag. Alle tre hovedområder skal søges tilgodeset hvert semester.

§ 3. Medlemskab og kontigent

Stk. 1: Som medlemmer optages medicinstuderende på Aarhus Universitet samt læger som har været medlemmer af foreningen som medicinstuderende. Der opkræves ikke kontingent for medlemsskab af foreningen, men der opkræves et engangsbeløb ved indmeldelse, hvis størrelse kan ændres på den årlige generalforsamling. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand, næstformand eller kasserer. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og har øjeblikkelig virkning.

Stk. 2: NSMs æresmedlemskab kan uddeles til personer, som ikke har været medlem af bestyrelsen i nyere tid, men til trods for dette har ydet et stort arbejde for, eller på anden måde haft positiv indflydelse på foreningen. Æresmedlemskabet uddeles fortrinsvist til personer af høj videnskabelig distinktion, og tilstræbes overrakt ved fratrædelse fra Aarhus Universitet (AU) eller Aarhus Universitetshospital (AUH).

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamling afholdes een gang årligt i marts.

Stk. 2: Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamling.

Stk. 3: Alle medlemmer indkaldes til generalforsamling skriftligt eller pr. e-mail med tre ugers varsel.

Stk. 4: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan ikke stemmes in absentia.

Stk. 5: Dagsorden på generalforsamling skal som minimum indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab (evt. forelæggelse af næste års budget)
 • Indkomne forslag, herunder ændring af indmeldelsesbeløbet
 • Valg af formand
 • Valg af 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter fra medlemskredsen. Indtil 2 af bestyrelsens medlemmer må være færdiguddannede læge.
 • Evt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis enten formanden, to andre bestyrelsesmedlemmer eller 10% af medlemmerne ønsker det. I de to sidsnævnte tilfælde skal der rettes skriftlig henvendelse til formanden

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt eller pr. e-mail med 14 dages varsel til samtlige medlemmer.

§ 6. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med følgende primære ansvarsområder, i daglig tale benævnt poster:

 • Formand: Ansvarlig for at koordinere foreningens aktiviteter i samråd med næstformanden, samt være foreningens ansigt udadtil. Desuden ansvarlig for kontakt til andre studenterforeninger i Aarhus samt SANS (Odense) og FORNIKS (København) i samarbejde med næstformanden.
 • Næstformand: Assisterer formanden i dennes arbejdsopgaver og fungerer som formand i formandens fravær. Desuden ansvarlig for kontakt til andre studenterforeninger i samarbejde med formanden.
 • Kasserer: Varetager foreningens økonomi og fører regnskab med indtægter og udgifter.
 • Sekretær: Tager referater til bestyrelsesmøder, står for bestilling af forfriskninger og vingaver samt booker lokaler til foredrag.
 • Kursusansvarlig: Har hovedansvaret for afholdelse af NSMs kurser, herunder kontakt til instruktorer og udvælgelse af deltagere.
 • Foredragsansvarlig: Har hovedansvaret for afholdelse af NSMs foredrag, herunder kontakt til foredragsholder.
 • PR-ansvarlig: Ansvarlig for udarbejdelse af plakater, opdatering af Facebook-side og udsendelse af fællesmail i forbindelse med arrangementer.

Stk. 3: Hvis formanden træder af overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer en ny næstformand blandt bestyrelsens øvrige medlemmer. Hvis næstformanden eller kassereren træder af konstituerer bestyrelsen en ny næstformand eller kasserer blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis tidligere ansvarsområde overgår til en suppleant der optages direkte i bestyrelsen. Hvis et øvrigt bestyrelsesmedlem træder af optages en suppleant direkte i bestyrelsen til at dække det vakante ansvarsområde.

Stk 4: Det er ikke muligt at bestride to af de ovennævnte bestyrelsesposter på en gang, med mindre bestyrelsen tæller færre end 7 medlemmer og ingen suppleanter.

Stk. 5: En enig bestyrelse kan vælge at rekonstituere sig selv. Dette skal meddeles skriftligt til alle medlemmer senest 7 dage efter ikrafttrædelse af ændringerne. Såfremt mere end 10% af medlemmerne gør indsigelse mod dette skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg af bestyrelsen på dagsordenen. Dette betragtes som et særtilfælde af den i §5, stk. 1 beskrevne indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Regnskab og Revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et alment godkendt pengeinstitut, med undtagelse af beløber til løbende udgifter.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. marts – 28. februar (29. i skudår).

Stk. 3. Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og indmeldelsesbeløb, samt sikre at indtægter og udgifter føres i kassebog.

Stk. 4. Kasserer samt formand har fuldmagt til kontoen.

§ 8. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ingen af NSMs medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for foreningens økonomi.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det, hvorefter der skal indkaldes en ekstraordinær generalforsamling med opløsning på dagsordenen, hvor der igen skal være 2/3 stemmer for opløsningen.

Stk. 2. Anvendelse af eventuelle overskydende midler varetages på den ekstraordinære opløsende generalforsamling.